Tržnica je locirana v najožjem mestnem jedru, na Florjanovem trgu, katere namen je prodaja kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti in ostalega blaga.

Podjetje poleg upravljanja tržnice, omogoča tudi:

  • najem prodajnih pripomočkov,
  • najem stojnic izven tržnih površin,
  • skladiščenje tržnega blaga v skladiščnih omarah.

Prodajalci zjutraj razstavijo svojo ponudbo na tržnici po stojnicah, prodajnih mizah, vitrinah, kioskih,…

Delovni čas tržnice je vse dni razen ob nedeljah in dela prostih dnevih od 6.00 do 20.00 ure.

Prodajna mesta na tržnici

Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna. Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.

Med stalne se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto skozi neprekinjeno vsaj tri mesece. Stalnim prodajalcem se dodeli prodajno mesto s pisno izjavo o rezervaciji prodajnega prostora.

Če prodajalec kateri ima rezervacijo, do 8.00 ure ne zasede rezerviranega mesta, lahko izvajalec to mesto dodeli drugemu prodajalcu.

Med občasne prodajalce spadajo vsi ostali prodajalci, ki ne izpolnjujejo kriterijev za redne prodajalce. Občasni prodajalci si lahko na svojo željo rezervirajo prosto prodajno mesto za določen čas v primeru, če ima izvajalec na razpolago prosta prodajna mesta.

Dnevno se jim dodeli prostor z ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor za kar se izkaže s potrdilom o plačilu pristojbine.

Prodaja blaga

Prodajalci na tržnici morajo biti seznanjeni z Odlokom o urejanju tržnic V MO Novo mesto, kateri je na oglasni deski na tržnici ter ga tudi upoštevati. 

Nadzor prodaje

Nadzor prodaje in kvaliteto blaga opravljajo pristojne inšpekcijske službe katere v primeru kršitev določil predpisov v svojih pristojnostih tudi kaznujejo prodaja.

Skladiščenje blaga

Skladiščenje blaga na prodajnih površinah ni dovoljeno. Po končanem prodajnem času morajo prodajalci neprodano blago odstraniti s tržnih površin.

Skladiščenje nepokvarljivega blaga je možno z najemom skladiščnih omar.

Informacije za prodajalce

Vsi, ki bi želeli postati del skupine ponudnikov na novomeški tržnici in bi želeli tržiti svoje produkte, blago ali druge proizvode, dobite vse informacije o najemih in rezervacijah prodajnih površin na telefonski številki 07 39 32 564 ali nam to sporočite na elektronski naslov info@komunala-nm.si.
Vsebinsko kazalo