Priključitev objekta na vodovodno omrežje

Vsi pogoji za pridobitev kanalizacijskega priključka izhajajo iz Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju posamezne občine, iz Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji.


Obveznosti uporabnika kanalizacijskega priključka:

Redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega mesta in internega hidrantnega omrežja.

Zaščita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzovanjem in poškodovanjem.

Andrej ŠTEPEC
Strokovni sodelavec za soglasje in priključke
Projektni pogoji; Soglasja;
kanalizacijski priključki in MKČN
  • Ponedeljek, sreda in petek
    08:00 - 10:00 in 10:30 - 13:00
Vsebinsko kazalo