Vodovodno omrežje sestavljajo med seboj povezani vodovodni sistemi, ki predstavljajo zaključen vodovodni sistem z vodnim virom, omrežjem in končnimi uporabniki. Komunala Novo mesto upravlja z 16 vodovodnimi sistemi

Vodovodni sistemi po občinah

V občini Novo mesto se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero, Novo mesto-Stopiče, Brusnice, Kamenje, Hrastje

V občini Šentjernej se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero, Hrastje, Javorovica, Vrhpolje

V občini Škocjan se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto –Jezero, Škocjan, Bučka, Jelendol

V občini Straža se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero, Dolenjske Toplice, Stare Žage

V občini Šmarješke Toplice se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Novo mesto-Jezero

V občini Žužemberk se potrošniki oskrbujejo iz vodovodnih sistemov:
Globočec, Gornji Križ, Globočec,  Smuka-Hydrovod

Vodovodni sistemi
Spodaj so našteti vodovodni sistemi z naselji, ki jih oskrbujejo.

Bučka

Vrtina se nahaja severno od Bučke pod pobočjem Ujkič. Vodo črpamo na  globini 180 metrov in dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Bučka oskrbuje 758 uporabnikov v naseljih Bučka, Stara Bučka, Močvirje, Stopno, Jerman vrh, Jarčji vrh, Zaboršt ter Hrastulje s hišnimi številkami 3, 10 in 13. 

Dolenjske Toplice

Vrtina se nahaja v neposredni bližini Dolenjskih Toplic. Voda se črpa na globini 70 metrov in dezinficira s plinskim klorom. Vodovodni sistem Dolenjske Toplice oskrbuje 962 uporabnikov v naseljih Dolenjske Toplice z ulicami Cviblje, Dolenje in Gorenje Gradišče.

Gornji Križ

Vodo na vrtini Gornji Križ črpamo na globini 180 metrov in dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem Gornji Križ oskrbuje 504 uporabnike v  naseljih Poljane pri Žužemberku, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Križu, Gornji in Dolnji Križ, Poljane, Reber, Zalisec, Cvibelj in Zafara.

Hrastje

Sistem se oskrbuje iz vodnega vira Kamnišček, ki med seboj povezuje tri vrtine. Dve sta samoprelivni, v tretji pa je nameščena črpalka na globini 38 metrov. Pitno vodo dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem Hrastje oskrbuje 4646 uporabnikov v naseljih Orehovica, Gorenja Stara vas, Loka pri Šentjerneju, Gorenji in Dolenji Maharovec, Dolenje in Gorenje Gradišče, Gorenja Brezovica, Vrh pri Šentjerneju, Trdinova cesta, Grbe pri Šentjerneju, Dobravica, Razdrto, Hrastje, Tolsti vrh, Leskovec, Dolenji Suhadol, Gorenji Suhadol,  Zapuže, Gorenje in Dolenje Mokro Polje, Pristava pri Šentjerneju, Žerjavin, Polhovica, Prapreče, Pristavica, Breška vas in Gorenja Gomila. Od septembra 2023 iz vodovodnega sistema Hrastje oskrbujemo tudi Velike in Male Brusnice, Ratež, Brezje, Sela pri Ratežu, Gumberk, Potov vrh, Petelinjek ter višje ležeči predel Smolenje vasi.

Javorovica

Vodni vir Markovo zajetje, ki je po izvoru površinsko hudourniški vir, se nahaja pod grebenom Gorjancev nad vasjo Javorovica. Zajem vode je izveden preko peščenega filtra, v vodohranu Javorovica pa je bil v letu 2021 vgrajen keramični filter z 50 mikronsko filtracijo. Voda se dezinficira z klorovico. Vodovodni sistem Javorovica oskrbuje 290 uporabnikov v  naseljih Javorovica, Veliki in Mali Ban, Drča, Rakovnik, Vrbovci in višje ležeči predel Volčkove vasi.

Jelendol

Vrtina se nahaja na področju zaselka Gorenje Dole. Vodo črpamo na globini 110 metrov od ustja vrtine in jo dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem Jelendol oskrbuje 210 uporabnikov v  naseljih Gorenje in Dolenje Dole, Jelendol ter Mačkovec pri Škocjanu.

Kamenje

Vrtina se nahaja nad vasjo Kamenje. Vodo, ki jo črpamo na globini 297 metrov pod ustjem vrtine, filtriramo preko aktivnega oglja in dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem Kamenje oskrbuje 216 uporabnikov v naseljih Gorenje in Dolenje Kamenje.

Mirna Peč

Vrtini se nahajata na severnem vznožju Poljanske Gore. Vodo črpamo iz globine 120 metrov in dezinficiramo s plinskim klorom ter UV napravo. Vodovodni sistem Mirna Peč oskrbuje 2415 uporabnikov v  naseljih  Čemše, Šentjurij na dolenjskem, Hmeljčič, Globočdol, Sela pri Zagorici, Dolenje in Gorenje Karteljevo, Mali in Veliki Kal, Orkljevec, Mirna Peč z ulicami, Dolenja vas pri Mirni Peči,  industrijska cona v Mirni Peči, Hrastje pri Mirni Peči, Poljane pri Mirni Peči, Vrhpeč, Jelše, Jordankal, Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol, Češence, Mali vrh, Jablan, Vrhovo pri Mirni Peči, Goriška vas.

Novo mesto – Jezero

Vodni vir se nahaja v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice in vključuje 12 zbirnih vrtin z izdatnostjo 136 l/s. Vodo na vodnem viru filtriramo po postopku ultrafiltracije in dezinficiramo s plinskim klorom.  Vodovodni sistem Novo mesto Jezero oskrbuje 28841 uporabnikov v naseljih Družinska vas, Šmarješke Toplice, Žaloviče, Brezovica, Gorenja vas pri Šmarjeti, Koglo, Sela pri Zburah,  Radovlja, Grič pri Klevevžu, Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Zbure, Šmarjeta, Orešje, Strelac, Gradenje, Vinji vrh, Bela Cerkev, Sela, Draga, Hrib, Tomažja vas, Gorenja Gomila, Čadraže, Ruhna vas, Stranje pri Škocjanu, Dobrava pri Škocjanu, Čučja Mlaka, Hudenje, Hrvaški Brod, Zameško, Mršeča vas, Čisti Breg, Drama, Roje, Mihovica, Šmalčja vas, Dolenja Stara vas, Šentjernej z ulicami, Volčkova vas, Imenje, Brezje pri Šentjerneju, Ledeča vas, Gruča, Groblje pri Prekopi, Ostrog, Šentjakob, Dobovo, Lutrško selo, Gorenje in Dolenje Kronovo, Otočec z ulicami, Dolenja vas, Šentpeter, Žihovo selo, Lešnica, Jelše pri Otočcu, Črešnjice, Trška gora, Sevno, Zagrad pri Otočcu, Srednje, Dolenje in Gorenje Grčevje, Zagrad pri Otočcu, Herinja vas, Vrh pri Pahi, Sela pri Štravberku, Štravberk, Stražna, Ždinja vas, Krka, Cerovci, Smolenja vas (od hišne št. 53-60), Ragovo 7, 7a, 7c, Novo mesto z ulicami na levem bregu reke Krke, Dolenje in Gorenje Kamence, Potočna vas, Hudo, Dalnji vrh, Šranga, center Mirne Peči z ulicami, Ivanja vas, Biška vas, Prečna, Suhor, Kuzarjev Kal, Češča vas, Groblje, Zalog, Srebrniče, Loke, Potok, Vrh pri Ljubnu, Hruševec, Sela pri Straži, Dolenja in Gorenja Straža z ulicami, Podgora, Vavta vas, Rumanja vas, Jurka vas in Prapreče pri Straži.

Novo mesto – Stopiče

Vodo črpamo iz dveh vrtin na globini 140 in 110 metrov ter dveh površinskih zajetij s skupno izdatnostjo 70 l/s. Vodo na vodnem viru filtriramo po postopku ultrafiltracije in dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Novo mesto Stopiče  oskrbuje od avgusta 16100 uporabnikov v naseljih Stopiče, Plemberk, Verdun, Mali in Veliki Orehek, Brezovica pri Stopičah, Zajčji vrh, Sela pri Zajčjem  vrhu, Hrušica, Veliki Slatnik, Hrib pri Orehku, Križe, Dolž z ulicami, Vrhe, Iglenik,  Veliki in Mali Cerovec, Vinja vas, Konec, Podgrad, Pristava, Mihovec, Gorenja in Dolenja Težka voda, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Dolenje in Gorenje Lakovnice,  Jurna vas, Koroška vas, Birčna vas, Petane, Gorenje in Dolenje Mraševo, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Stari Ljuben, Ljuben hišne številke 20, 22, 24, Črmošnjice pri Stopičah, Šentjošt, Novo mesto z ulicami na desnem bregu reke Krke, Škrjanče pri Novem mestu, Boričevo, Ulica na Hribu, Srebrniče s hišna številka 1 in 1a. Od avgusta 2023 se iz vodnega vira Stopiče oskrbuje tudi Gabrje, Pangrč grm, Gabrska gora, Jugorje ter Kavce pri Gabrju.

Stare Žage

Vodo črpamo iz treh vrtin na globini 25 metrov in jo dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Stare Žage oskrbuje 6119 uporabnikov v naseljih Stare Žage, Občice, Mali in Veliki Rigelj, Bušinec, Cerovec, Kočevske Poljane, Selišče, Dolenje in Gorenje Sušice, Drganja sela, Verdun pri Uršnih selih, Dobindol, Uršna sela, Laze, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Obrh, Suhor pri Dolenjskih Toplicah, Podhosta, Meniška vas, Loška vas, Soteska, Gabrje pri Soteski, Gorenje in Dolenje Polje, Drenje ter Dolnji in Gornji Kot.

Škocjan

Vodni vir se nahaja med Škocjanom in Dolenjimi Dolami. Vodo črpamo na globini 24 metrov od ustja vrtine in dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Škocjan  oskrbuje 1810 uporabnikov v naseljih Škocjan, Zavinek, Hrastulje, Zloganje, Segonje, Goriška vas pri Škocjanu, Klenovik, Zagrad, Velike in Male Poljane, Gabrnik, Goriška gora, Dobruška vas, Grmovlje, Zalog pri Škocjanu, Vinica pri Šmarjeti, Osrečje in Dolenja Stara vas.

Vrhpolje

Vodni vir se nahaja v dolini desnega pritoka Pendirjevke, približno 2 km južno od vasi Cerov log. Na zajetju sta dve vrtini globine 110 metrov. Črpalki sta nameščeni 36 in 24 metrov pod ustjem vrtin. Vodo na zajetju dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Vrhpolje oskrbuje 1555 uporabnikov v  naseljih Cerov Log, Mihovo, Gorenje in Dolenje Vrhpolje, Šmarje, Drča, Sela pri Šentjerneju, Stražnik, Dolenja Brezovica, Cesta oktobrskih žrtev (od hišne št. 40 navzgor), Orehovica hišne št. 70, 67, 68, 47, 71, 71a, 75, 74, 73, 72, nižje ležeči del Volčkove vasi, Vratno, Apnenik in Žvabovo.

Žužemberk Smuka

Vodovodni sistem Žužemberk - visoka cona se oskrbuje iz  dveh vodnih virov. Primarnega predstavlja vodni vir Slovenska vas in Blate, ki sta v upravljanju Hydrovoda iz Kočevja. Voda se na vodnem viru čisti po postopku ultrafiltracije in dezinficira s klorom. Voda priteče v Občino Žužemberk pri naselju Smuka in preko novozgrajenega povezovalnega vodovoda zagotavlja oskrbo za 796 uporabnikov v  naseljih Lopata, Lazina, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah, Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje, Klopce, Lašče, Hrib pri Hinjah, Hinje, Pleš, Prevole, Ratje in Žvirče. 

ŽBK Globočec

Vodni vir Globočec, ki predstavlja rezervni vodni vir vodovodnega sistema je v upravljanju KP Grosuplje. Voda se pripravlja s postopkom peščene filtracije in dezinficira s plinskim klorom. Oskrba se izvaja preko VH Grintavec in povezovalnega vodovoda, ki zagotavlja oskrbo 974 uporabnikov v naseljih Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Budganja vas, Stranska vas, Dolga vas ter ulice Trške njive, Nad Miklavžem, Breg ter Grajski trg 51, 52.

Žužemberk Vinkov vrh

Vodo črpamo iz vrtine Vinkov vrh na globini 180 metrov  s skupno izdatnostjo 8  l/s. Vodo na vodnem viru filtriramo preko peščenega filtra in dezinficiramo z plinskim klorom. Vodovodni sistem Žužemberk  Vinkov vrh oskrbuje 2129 uporabnikov v naseljih Vinkov vrh, Dvor, Jama pri dvoru, Podgozd, Mačkovec pri Dvoru, Stavča vas, Sadinja vas, Trebče vasi, Žužemberk razen ulice Trške njive, Nad Miklavžem, Breg ter Grajski trg 51, 52, Mali, Veliki in Srednji Lipovec, Boršt pri Dvoru, Gorenji in Dolenji Ajdovec, Podlipa in Prapreče pri Žužemberku.

Vsebinsko kazalo