Dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

 • skrb za nemoteno obratovanje objektov in naprav javnega kanalizacijskega omrežja ter ustrezno vzdrževanje,
 • nadzira delovanje čistilnih naprav in izvaja ustrezne meritve,
 • izvajanje intervencijskih popravil,
 • izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
 • praznjenje greznic in MKČN,
 • pregled malih hišnih čistilnih naprav,
 • stranske storitve,
 • zagotavljanje intervencijske službe,
 • ocenjuje stanje objektov in omrežja in vodi evidence o stanju,
 • obvešča lastnike infrastrukture o stanju omrežja in potrebnih investicijskih vlaganjih,
 • podajanje predlogov za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije za zagotavljanje nemotenega obratovanja,
 • predlaga smernice za pripravo odlokov, tehničnih pravilnikov in drugih predpisov.
Pri iskanju vpišite želeno storitev, sektor, ime osebe ipd.

Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda

Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Simon LUKŠIČ
Vodja sektorja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Tomaž FABJAN
Vodja službe vzdrževanja kanalizacijskega omrežja

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Tomaž OSTOJIĆ
Vodja službe vzdrževanja kanalizacijskih objektov

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Bernardka CIMRMANČIČ
Vodja tehnologije čiščenja odpadnih voda

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Tanja MRAK
Vodja področja individualne rabe

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Andrej KASTELIC
Analitik- tehnolog

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Intervencijska služba

                
Vsebinsko kazalo