Na čistilnih napravah poteka proces čiščenja odpadne vode v dveh oziroma treh stopnjah:  

  • 1. stopnja: primarno - mehansko čiščenje: Iz odpadne vode se izločijo grobe nečistoče, trdni delci, pesek in maščobe.  
  • 2. stopnja: sekundarno - biološko čiščenje: S pomočjo mikroorganizmov (aktivno blato) se odstranjuje organski ogljik. Proces poteka v prezračevalnih bazenih v prisotnosti kisika. 
  • 3. stopnja: terciarno – odstranjevanje hranil: Proces poteka v anoksičnih pogojih. S pomočjo aktivnega blata se odstranijo dušikove spojine in delno tudi fosforjeve spojine. Preostanek fosforjevih spojin se odstranjuje s pomočjo koagulanta. 

Obdelava odvečnega blata, ki nastaja v procesu čiščenja odpadne vode, poteka na Centralni čistilni napravi Novo mesto. Linija obdelave blata obsega predzgoščanje na odcejalni mizi, dehidracijo na centrifugi in sušenje v sušilnici blata do končne sušine cca 95% suhe snovi.  Odpadek prevzame pooblaščen prevzemnik. 

Za učinkovito delovanje čistilnih naprav je potrebno redno spremljanje in analiziranje parametrov, ki jih izvajamo v lastnem laboratoriju. Obratovalni monitoring izvaja zunanji pooblaščen izvajalec, katere letna poročila o obratovalnem monitoringu za posamezne čistilne naprave lahko najdete na povezavi monitoring odpadnih voda.

Komunala Novo mesto upravlja 19 čistilnih naprav v šestih občinah

Čistilna naprava Občina Velikost (PE)* Stopnja čiščenja Tehnologija
CČN Novo mesto Novo mesto 55000 terciarno membranska
ČN Brezje Novo mesto 20 sekundarno membranska
ČN Brusnice Novo mesto 800 sekundarno klasična pretočna
ČN Češča vas Novo mesto 400 sekundarno klasična pretočna
ČN Gumberk Novo mesto 600 sekundarno klasična pretočna
ČN Luknja- Prečna Novo mesto 50 sekundarno membranska
ČN Otočec Novo mesto 1900 sekundarno membranska
ČN Prečna Novo mesto 800 sekundarno klasična pretočna
ČN Suhadol Novo mesto 100 sekundarno klasična pretočna
ČN Veliki Slatnik Novo mesto 600 sekundarno membranska
ČN Dolenjske Toplice Dolenjske Toplice 4000 terciarno in UV dezinfekcija v času kopalne sezone klasična pretočna
ČN Mirna Peč Mirna Peč 1000 sekundarno klasična pretočna
ČN Globodol Mirna Peč 300 sekundarno klasična pretočna
ČN Šranga Mirna Peč 250 sekundarno pritrjena biomasa na nosilcih
ČN Straža Straža 5000 terciarno klasična pretočna
ČN Šmarješke Toplice Šmarješke Toplice 4000 terciarno klasična pretočna
ČN Šmarjeta Šmarješke Toplice 800 sekundarno klasična pretočna
ČN Žaloviče Šmarješke Toplice 175 sekundarno pritrjena biomasa na nosilcih
ČN Žužemberk Žužemberk 3000 terciarno klasična pretočna

*PE – populacijski ekvivalent (onesnaženje, ki ga povzroči en človek na dan) 

Seznam čistilnih naprav s spripadajočimi naselji
Naselja, ki niso pokrita s čistilno napravo imajo greznico ali MKČN.

CČN Novo mesto

Birčna vas, Črmošnjice pri Stopičah, Dolenje Lakovnice, Dolnja Težka Voda, Dolž, Gabrje, Gorenje Lakovnice, Gornja Težka Voda, Jama, Jugorje, Mala Cikava, Mali Slatnik, Novo mesto, Pangrč Grm, Plemberk, Sela pri Zajčjem Vrhu, Sevno, Smolenja vas, Stopiče, Stranska vas, Šentjošt, Verdun, Vrhe, Zajčji Vrh pri Stopičah, Ždinja vas.

ČN Brezje

Brezje.

ČN Brusnice

Leskovec, Male Brusnice, Velike Brusnice in del Dolenjega Suhadola.

ČN Češča vas

Češča vas, Srebrniče in del Zaloga.

ČN Gumberk

Gumberk, Petelinjek, Ratež, Sela pri Ratežu.

ČN Luknja- Prečna

Prečna

ČN Otočec

Lešnica, Otočec.

ČN Prečna

Prečna.

ČN Suhadol

Gorenji Suhadol in del Dolenjega Suhadola.

ČN Veliki Slatnik

Križe, Potov Vrh, Veliki Slatnik.

ČN Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice, Meniška vas, Obrh, Podhosta, Podturn pri Dol. Toplicah, Sela pri Dol. Toplicah, Suhor pri Dol. Toplicah.

ČN Mirna Peč

Mirna Peč.

ČN Globodol

Dolenji Globodol, Gorenji Globodol, Srednji Globodol.

ČN Šranga

Mirna Peč-Šranga.

ČN Straža

Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, Straža, Vavta vas in del Zaloga. 

ČN Šmarješke Toplice

Brezovica, Dolenje Kronovo, Družinska vas, Gradenje, Sela, Šmarješke Toplice, Strelac.

ČN Šmarjeta

Gorenja vas pri Šmarjeti, Šmarjeta.

ČN Žaloviče

Žaloviče.

ČN Žužemberk

Prapreče, Zafara, Žužemberk.

Vsebinsko kazalo