Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov. Sistem zbiranja komunalnih odpadkov je zasnovan na pretežno integralni način, kar pomeni, da občani odlagajo odpadke v skupne standardne zabojnike. Ločeno zbiranje poteka na več ravneh in je različno organizirano, in sicer:

 • Redno zbiranje in odvoz odpadkov iz naselij, tako mešanih komunalnih odpadkov kot vseh vrst ločenih frakcij.
 • Prevzem odpadkov v zbirno reciklažnih centrih.
 • Zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico po terenu.
 • Odvoz kosovnih odpadkov po naročilu, reden odvoz in v primerih večjega ali občasnega nastajanja odpadkov.

Najbolj številna so zbirna mesta za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, kjer pa se praviloma poleg zabojnika za mešane komunalne odpadke nahaja tudi zabojnik za mešano embalažo.  Mešana embalaža pa se zbira tudi na  skupnih urejenih ekoloških otokih, kjer pa se poleg teh odpadkov zbirajo še ostale ločene frakcije, kot so papir, steklo, ponekod tudi bio odpadki.

Pri iskanju vpišite želeno storitev, sektor, ime osebe ipd.

Sektor za splošno komunalo

Sektor za splošno komunalo
Damjan Balabanič
Vodja sektorja splošna komunala

                
Sektor za splošno komunalo
Odzivnik Komunale Novo mesto
24 urna dežurna številka

                
Sektor za splošno komunalo
Simon ŠTUKELJ
Organizator delovnega procesa

                
Sektor za splošno komunalo
Emilio MURTIČ
Vodja službe za ravnanje z odpadki

                
Sektor za splošno komunalo
Sonja KOLENC
Strokovni sodelavec za sistem kakovosti

                
Sektor za splošno komunalo
Tina POTEŽ
Strokovni sodelavec za področje ravnanja z odpadki

                
Sektor za splošno komunalo
Ivan ŠAŠEK
Služba za vzdrževanje javnih površin in infrastrukture

                
Sektor za splošno komunalo
Marko ŽAGAR
Vodja pogrebne in pokopališke službe

                
Sektor za splošno komunalo
Matej LONGAR
Strokovni sodelavec za pogrebne dejavnosti

                
Sektor za splošno komunalo
Pogrebna in pokopališka služba - 24 urna dežurna številka

                
Sektor za splošno komunalo
Odvoz kosovnih odpadkov

                
Vsebinsko kazalo