Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

JAVNA DRAŽBA

PRODAJA RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47713- ZDU-1G, 50/14, 90714 – ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa komisije za odpis in odprodajo osnovnih sredstev, z dne 19.08.2021, objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (matična številka: 5073120000, ID št. Za DDV: SI 13503766).
Javno dražbo bo vodila pristojna komisija, imenovana s strani direktorja podjetja.

2. PREDMET PRODAJE, IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA IN VIŠINA VARŠČINE
2.1 Premičnina oziroma rabljena vozilo je razvidno iz priloge 1 te objave:
- vrsta in opis vozila, tehnični podatki, registrska številka, leto izdelave, številka šasije in izklicna cena so razvidni iz priloge te objave.
2.2 Ogled predmeta javne dražbe:
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo je možen na dvorišču CČN Komunale Novo mesto d.o.o., Šmarješka cesta 10, Novo mesto, od 6.00 ure do 14.00 ure.
2.3 Višina varščine in višanje izklicne cene:
Ponudniki morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, ki vsebuje DDV, na transakcijski račun Komunale Novo mesto d.o.o., SI56 03150 1000002272 pri SKB banki d.d., sklic na št. SI 99 in namen: varščina in navedba dražbene št. in tip vozila, razvidne iz priloge.
Z vplačilom varščine se ponudnik obveže, da bo pristopil k javni dražbi in sprejme razpisne pogoje javne dražbe. Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju štela v kupnino ali bo zadržana, v primerih določenih v nadaljevanju. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 7 dni po opravljeni javni dražbi.
Vplačana varščina se zadrži:
- če ponudnik, ki je vplačal varščino, ne pristopi k javni dražbi,
- če uspešni dražitelj ne bo sklenil pogodbe v roku, ki je določen za sklenitev,
- če uspešni dražitelj po podpisu pogodbe ne plača kupnine.

2.4 Najnižji znesek višanja draženih predmetov:
- za predmet javne dražbe je najnižji znesek višanja 100,00 €. več...glej prilogo

 

 

Dokumenti za prenos

 
Tagi:
Oceni članek:
5.0

x
hd film izle