Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic ter prevzemu blata iz MKČN

v občini Škocjan in Žužemberk

Datum objave: petek, 02. februar 2024

Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic ter prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Škocjan in Žužemberk

Spoštovani uporabnik, cenjena uporabnica,
obveščamo vas, da Komunala Novo mesto d.o.o., s 1. februarjem 2024, uvaja nov način rednega praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju besedila MKČN) ter nov način obračunavanja omenjene storitve, za območja brez javne kanalizacije. Obstoječi način praznjenja je bil do sedaj odvisen od vašega naročila omenjene storitve, spremenjeni način dela pa bo omogočal sistematičen pristop k izvajanju storitve, kot obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju besedila OGJS).
Storitev se bo izvajala na vašem naslovu odjemnega mesta oz tistih, ki so zajeti v sistem za praznjenje. Z rednimi planskimi odvozi bomo začeli s 1. marcem 2024, lahko tudi prej, vendar bo to odvisno od vremenskih razmer.
V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) uvajamo redno praznjenje greznic in blata MKČN najmanj enkrat na tri leta ter mesečni obračun storitve.

 
Izvajanje storitve

Praznjenje greznic ali prevzem blata iz MKČN se bo izvajalo po vnaprej določenem letnem programu po občinah in naseljih. O terminu odvoza, vas bomo obvestili po priporočeni pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom. Uporabnik lahko zahteva spremembo termina opravljanja storitve, če poda za to upravičene razloge. Spremembo termina je treba sporočiti najkasneje 8 dni pred izvedbo storitve na stacionarno telefonsko številko 07 39 32 751, mobilni telefon 031 344 958 ali e-mail: greznice.mkcn@komunala-nm.si

Uporabnik je dolžan na dan prihoda zagotoviti in omogočiti nemoten dostop do greznice ali MKČN (odprt pokrov). Praznjenje greznic in blata iz MKČN se bo sistematično izvajalo od ponedeljka do petka, v času med 6. in 14. uro. Prevzeta vsebina grezničnih gošč ali blata iz MKČN se ustrezno obdeluje na Centralni čistilni napravi Novo mesto.
Če se pojavi dodatna potreba po praznjenju greznice ali MKČN prej, kot po treh letih, ste uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca OGJS in naročiti praznjenje greznice. V tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku.Obračun storitve

Storitev bomo obračunavali mesečno, in sicer skupaj z ostalimi komunalnimi storitvami. Cena je za lastnike obstoječih greznic ali MKČN enaka. V ceni omrežnine praznjenja greznic in MKČN so zajeti stroški infrastrukture, kjer se obdela vsebina iz greznic in blata iz MKČN in je fiksna (objekti, oprema, čistilna neprave).
V ceni opravljene storitve praznjenja greznic in MKČN pa je višina zneska odvisna od količine porabljanje pitne vode v m3, odčitane na vodomeru oziroma bo za tiste, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje, izračunana na podlagi števila prijavljenih oseb in zakonsko normirane količine povzročenih odpadnih voda (0,15 m3/osebo na dan).
V ceno je za lastnike MKČN poleg obveznega praznjenja vključen pregled in poročilo o pregledu MKČN, ki se izvaja enkrat na tri leta.
Ena opravljena storitev pomeni odvoz 7 m3 vsebine greznic ali blata iz MKČN. Normativ za velikost pretočne in prekatne greznice je po standardih 150 litrov/osebo/dan. Iz navedenega sledi, da odvoz 7 m3 ustreza normativom za nemoteno delovanje pretočne ali prekatne greznice, zgrajene po normativih.

 
Oprostitev plačila za kmetijska gospodarstva

Gospodinjstva, ki se ukvarjajo z registrirano kmetijsko dejavnostjo (MID), imajo možnost, da greznično goščo in blato MKČN zmešajo z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi, ter jo v najmanj šestih mesecih po skladiščenju, uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu. V tem primeru so opravičeni obveznosti praznjenja greznic ali MKČN, s strani izvajalca OGJS. Uporabnik izpolni obrazec Vloga za oprostitev izvajanja storitve skupaj z izjavo o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN. Vsebina opredelitve:
• Opredelite se ali izpolnjujete pogoje, ki so potrebni za oprostitev izvajanja storitve,
• če pogoje izpolnjujete izpolnite obrazec »Vloga za oprostitev izvajanja storitve« ter priložite izpis, oziroma kopijo izpisa iz centralnega registra govedi o staležu velikih živali, ki ga izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na spletni strani, https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpisek-iz-uradnih-registrov-in-evidenc-za-podrocje-primarne-proizvodnje/,
• če pogojev ne izpolnjujete, vas bomo avtomatično dodali na plačevanje storitve.

 
Obveznosti uporabnika

Z vlogo za oprostitev, uporabnik hkrati podpiše tudi izjavo, o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN, s čimer se obvezuje:
• da bo vsako morebitno spremembo, ki vpliva na oprostitev plačila, javil izvajalcu javne službe;
• da bo pred potekom treh let predložil novo Vlogo za oprostitev izvajanja storitve, sicer se ga uvrsti v evidenco praznjenja in se mu prične zaračunavati stroške;
• da bo vodil evidenco o ravnanju z blatom.

Vlogo najdete na spletni strani podjetja, http://www.komunala-nm.si/Obrazci, sedežu podjetja ali Centralni čistilni napravi Novo mesto.

Vsebinsko kazalo