Naše poslanstvo je načrtovanje, pridobivanje gradbenih dovoljenj in izvedba ter nadzor investicij za izboljšanje skupne komunalne kakovosti. 

S področja investicij aktivno sodelujemo pri načrtovanju in uresničevanju novih projektov, ki prispevajo k razvoju in modernizaciji komunalne infrastrukture. Naša ekipa skrbno analizira potrebe in prioritete, pripravlja investicijske načrte ter sodeluje z občinami pri odločanju o nujnosti in obsegu novih infrastrukturnih projektov. S tem prispevamo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja v naših lokalnih skupnostih.


Strateško načrtovanje investicij:

Služba za investicije izvaja strateško načrtovanje investicij v skladu z dolgoročnimi cilji podjetja. To vključuje analizo potreb, identifikacijo prednostnih projektov ter oblikovanje strategij za učinkovito upravljanje sredstev.

Finančno upravljanje investicijskih projektov:

Vodenje investicij obsega tudi finančno upravljanje, vključno s pripravo proračuna za investicijske projekte, sledenjem stroškov, pridobivanjem potrebnih finančnih virov ter izvajanjem učinkovitega finančnega nadzora.

Priprava razpisne dokumentacije:

Služba pripravlja celovito razpisno dokumentacijo za izvedbo investicij. To vključuje pripravo tehničnih specifikacij, pogojev za izvajalce in vseh drugih potrebnih dokumentov za izvedbo razpisa.

Izbor izvajalcev in dobaviteljev:

Vodenje investicij zajema tudi proces izbire izvajalcev in dobaviteljev. Služba sodeluje pri izboru najustreznejših partnerjev, ki bodo zagotovili kakovostno izvedbo projektov.

Tehnično spremljanje in nadzor:

Služba skrbi za tehnično spremljanje in nadzor nad izvedbo investicijskih projektov. To vključuje redno spremljanje napredka, izvajanje terenskih pregledov in zagotavljanje skladnosti z načrti.

Koordinacija z drugimi sektorji:

Vodenje investicij zahteva tesno sodelovanje s drugimi sektorji znotraj podjetja. Služba se usklajuje z geoinformatiko, projektiranjem, vzdrževanjem in drugimi sektorji za celovito izvedbo investicijskih projektov.

Poročanje in evalvacija:

Po zaključku investicij je pomembno izvesti evalvacijo rezultatov. Služba pripravlja ustrezna poročila in analize, ki omogočajo oceno učinkovitosti ter identifikacijo možnosti za izboljšave v prihodnjih investicijah.

Služba se zavezuje k učinkovitemu, trajnostnemu in skrbnemu vodenju investicij, ki prispeva k razvoju komunalne infrastrukture in izpolnjevanju potreb lokalne skupnosti. Z odgovornim pristopom k vodenju investicij ustvarjamo trajnostne in kakovostne rešitve za skupno dobro.

Vsebinsko kazalo