Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Razpis za prosto delovno mesto DIREKTORJA KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O.

  • 31 december 2014
  • Avtor: marko
Na podlagi 59. člena Družbene pogodbe JP Komunala Novo mesto, Nadzorni svet družbe Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ul. 12, 8000 Novo mesto, razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:

- da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo,
- da ima najmanj 7 (sedem) let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 (pet) let na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih
- da je gospodarsko razgledan in kreativen.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o državljanstvu RS
2. življenjepis
3. program oz. vizijo razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje
4. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 65/09-UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12), da:
- ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
- mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved
- ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe
5. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ul. 12, Novo mesto, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja «. Rok za prijavo je 21 dni in prične teči naslednji dan po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Nadzorni svet Komunale Novo mesto, d.o.o.

Dokumenti za prenos

 
Kategorije: Novice
Tagi:
Oceni članek:
Neocenjeno

x
hd film izle