• Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Obrazci - Postopki

POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA VODOVODNO ALI KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Za priključitev na javno vodovodno ali kanalizacijski omrežje, v upravljanju KOMUNALA Novo mesto d.o.o., je potrebno izpolniti vlogo za priključitev na omrežje v pisarni št.11
 
Dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi:
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (stanovanjski objekt, poslovni objekt, vikend, garaža), v katerem mora biti opredeljena priključitev na vodovodno  ali kanalizacijsko omrežje
 • za objekte, ki so bili grajeni pred letom 1967 (stara hiša), ustrezen dokaz o lastništvu in izjavo pristojne Upravne enote, da je bil objekt grajen pred tem letomoziroma ima uporabno dovoljenje 
 • mapna kopija 
 • odločba pristojne lokalne skupnosti (občine) o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za izvedbo vodovodnega ali kanalizacijskega priključka
 • soglasje Komunala Novo mesto d.o.o. k izvedbi kanalizacijskega priključka
 • po potrebi soglasje lastnika že obstoječega vodovodnega priključka, če se nov priključek navezuje nanj 
 • pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti lastnika zemljišča, preko katerega bo izveden vodovodni ali kanalizacijski priključek
 
Po obdelavi dokumentacije, pooblaščeni predstavnik Komunale Novo mesto, izvede ogled terena in na osnovi izmer pripravi pogodbo za izvedbo vodovodnega ali kanalizacijskega priključka s predračunom. Znesek po predračunu je naročnik dolžan poravnati v celoti ob podpisu pogodbe oziroma pred izvedbo priključka.
 
 
POSTOPEK IZDAJ, SMERNIC, MNENJ, PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ
Komunala Novo mesto d.o.o. za območja občin, v katerih upravlja s komunalno infrastrukturo, izdaja smernice in mnenja k prostorskim izvedbenim aktom, določa pogoje priključitve na omrežje, izdaja projektne pogoje in soglasja vezana na urejanje prostora in opremljanje tega s komunalnimi napravami in objekti, projektne pogoje za izgradnjo komunalne infrastrukture določeni tudi kot izdajatelji mnenj v zvezi z posegi v ožja vodovarstvena območja.
 

1.  SMERNICE IN MNENJA za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve (lokacijski načrti, zazidalni načrti), se izdajajo na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS št. 33/2007)   
(lokacijski načrti, zazidalni načrti), se izdajajo na podlagi  
 • predložiti je potrebno vlogo za izdajo smernic ali mnenja s programom priprave prostorskega akta iz katerega je razvidno ocena stanja, razlog, pravna podlaga, okvirno območje
 • smernice ali mnenje se izdajo v roku 30 dni, od prejema popolne vloge, razen če zaradi tehnične zahtevnosti ni z zakonom določen drugi rok 
2.  PROJEKTNI POGOJI se izdajajo na osnovi 50. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS št.102/2004,14/05,126/2007) za poseg v prostor (stanovanjski objekti, poslovno stanovanjski objekti, komunalni objekti in drugi objekti). za poseg v prostor (stanovanjski objekti, poslovno stanovanjski objekti, komunalni objekti in drugi objekti).
 • izpolniti je potrebno vlogo za izdajo projektnih pogojev in priložiti lokacijsko informacijo, idejno zasnovo ter za večje objekte izračun porabe sanitarne in požarne vode
 • projektni pogoji se za enostavne objekte izdajo v roku 15 dni in za zahtevne objekte v roku 30 dni
3.  SOGLASJE K PROJEKTU se izdaja na osnovi 50. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS št.102/2004,14/05,126/2007) in ga je potrebno priložiti k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja in ga je potrebno priložiti k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja
 • izpolniti je potrebno vlogo za izdajo soglasja k projektu ter priložiti projekt, v katerem so upoštevani projektni pogoji oziroma pogoji iz zazidalnih oz. lokacijskih načrtov. Za stanovanjske hiše se priloži načrt strojnih instalacij, za zahtevnejše objekte pa projekt PGD, PZI.
 • soglasje se izda za enostavne objekte v roku 15 dni in za zahtevne objekte v roku 30 dni
Kontaktne osebe:

Kontaktna oseba za izdajo pogojev in soglasij: Damir Franko

Telefon: 07/ 3932 560
GSM: 041/ 734 943

e-mail: damir.franko@komunala-nm.si

 
Za ogled in priključitev na vodovodno omrežje:Darko Pernek
Telefon: 07/ 3932 570
GSM: 031/ 500 177
e-mail: darko.pernek@komunala-nm.si
 
Za ogled in priključitev na kanalizacijsko omrežje: Franci Gnidovec
Telefon: 07/ 3932 490
GSM: 051/ 348 121
e-mail: franci.gnidovec@komunala-nm.si,

 

Gradbena dela za izvedbo priključka (izkop, zasip, vrtanje. . . .) si mora naročnik zagotoviti sam. Dela morajo biti opravljena po navodilih pooblaščene osebe upravljavca komunalne infrastrukture, ki jih naročnik dobi v pismeni obliki. Če je potrebno izvesti izkop, prekop in podvrtanje cestišča si mora naročnik pridobiti ustrezna soglasja upravljavca cest oziroma pri križanjih z ostalimi podzemnimi instalacijami.