Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Katalog

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (osebna izkaznica podjetja)
Skrajšan naziv: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
Vrsta organizacije: Javno podjetje - družba z omejeno odgovornostjo
Odgovorna uradna oseba: direktor Bojan Kekec, mag.
Matična številka: 5073120000
Identifikacijska št. za DDV: SI13503766
Številka transakcijskega računa: 03150-1000002272 odprt pri SKB banki
Telefon: 07 39 32 450
Telefax: 07 39 32 509
E-pošta: info@komunala-nm.si
Šifra dejavnosti: 36.000
Velikost podjetja: Srednje
Naslov spletne strani podjetja: https://www.komunala-nm.si
Datum prve objave kataloga: 02.11.2004
Datum zadnje spremembe: 02.10.2023
Predsednik nadzornega sveta: dr. Tomaž Savšek
Certifikati podjetja: Sistema vodenja kakovosti po zahtevah standardov iso 9001, Sistema varovanja okolja po zahtevah standarda iso 14001,Družini prijazno podjetje, Srcu prijazno podjetje, Pijmo vodo iz pipe.
Katalog je dostopen na spletni strani Komunale Novo mesto d.o.o.
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v tiskani obliki na sedežu podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.

 2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA:
Komunala Novo mesto d. o. o. je organizirana kot javno podjetje, po kapitalski sestavi in odgovornosti pa je družba z omejeno odgovornostjo.

Ustanovitelji družbe
Ustanoviteljice družbe so Mestna občina Novo mesto, občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice.

Dejavnosti družbe
Komunala Novo mesto d.o.o. opravlja (v posamezni občini v skladu z odlokom) naslednje obvezne gospodarske javne službe:
▪ oskrba s pitno vodo,
▪ odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (razen v občini Šentjernej),
▪ ravnanje s komunalnimi odpadki ,
▪ pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto),
▪ čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto),
in naslednje izbirne gospodarske javne službe:
▪ tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem in vzdrževanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi oz. montažnimi deli,
▪ tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij...),
▪ upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto),
▪ urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto).

Organigram organiziranosti dela v družbi Komunala Novo mesto d.o.o.


                   Slika 1: Organigram organiziranosti dela v družbi komunala Novo mesto d.o.o., lastni vir, 2022

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Organiziranost dela v družbi Komunala Novo mesto d.o.o.:

VODSTVO

Direktor družbe: Bojan Kekec, mag.

Tehnični direktor: dr. Damjan Balabanič

- Služba za informatiko (Marko Udvanc),

;- Služba za nabavo, avtopark in tehnično varovanje (Darko Pernek),

▪ SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE (Eva Filej Rudman)

▪ SEKTOR VODOOSKRBA (Istok Zorko),

▪ SEKTOR ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD (Simon Lukšič),

▪ SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA (Simon Štukelj),

▪ SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE (Cvetko Sršen),

- Služba za investicije (Andrejka Gorše),

 - Služba za geoinfomatiko (Milena Žibert),

-  Soglasja in priključki (Damir Franko),

▪ SEKTOR EKONOMIKA (Kristina Ficko),

- Služba za plan in analize (Brigita Kavšček )

 
 Pooblaščena oseba skrbnika varstva okolja po zakonu ZVO-2 - Sonja KolencSeznam kontaktov zaposlenih

 

2.b. Kontaktni podatki uradnih oseb pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: Eva Filej Rudman, Služba za splošne zadeve
Telefon: 07/39-32-466
e-naslov: eva.filejrudman@komunala-nm.si

2.c. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja podjetja

Dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb se izvajajo skladno z občinskimi odloki in ostalimi zakoni in predpisi.
▪ Zakon o gospodarskih javnih službah
▪ Zakon o vodah
▪ Zakon o varstvu okolja
▪ Zakon o gospodarskih družbah
▪ Zakon o računovodstvu
▪ Zakon o delovnih razmerjih
▪ Zakon o javnem naročanju
▪ Zakon o izvršbi in zavarovanju
▪ Gradbeni zakon
▪ Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
▪ Zakon o pravilih cestnega prometa

Predpisi lokalne skupnosti:
Zakonodaja v Mestni občini Novo mesto
Zakonodaja v občini Šentjernej
Zakonodaja v občini Škocjan
Zakonodaja v občini Dolenjske Toplice
Zakonodaja v občini Mirna peč
Zakonodaja v občini Žužemberk
Zakonodaja v občini Straža
Zakonodaja v občini Šmarješke Toplice

Povezave na registre predpisov:
Pravno informacijski sistem RS
Evropski register predpisov

2.č. Akti družbe

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20055251


2.d. Seznam predlogov predpisov

Trenutno ni predlogov.

2.e Seznam strateških, programskih idr. dokumentov po vsebinskih sklopih

Letna poročila:
Letno poročilo 2020
Letno poročilo 2019
Letno poročilo 2018
Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2016

Javna naročila:
Družba zagotavlja informacijo o javnih razpisih na spletnih straneh:
Javna naročila
Pregled objav na portalu JN
Pregled odločitev na portalu JN

Poslovni plan:

Poslovni plan 2021
Poslovni plan 2020
Poslovni plan 2019
Poslovni plan 2018
Poslovni plan 2017

Informacije po 11. in 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ:
Podatki o poslih v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, enajsti odstavek
Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek
Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v letu 2021  zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek
Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v letu 2022  zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek

2.f. Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:
▪ izdaja projektne pogoje in mnenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na čistilno napravo in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo;
▪ izdaja smernice za pripravo OPPN, projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji za področje ravnanja z odpadki.
• Podjetje kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po vsakokrat veljavni zakonodaji s področja javnih naročil.
• Podjetje odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku.
• Reklamacijski postopki uporabnikov.

2.g. Seznam javnih evidenc

• Kataster vodovodnega omrežja (metapodatki)
• Kataster kanalizacijskega omrežja (metapodatki)
• Kataster hidrantov (metapodatki)
• Kataster ravnanja z odpadki (metapodatki)
• Kataster javnih površin (metapodatki)
• Kataster grobov  (metapodatki)

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

• Poslovni informacijski sistem (metapodatki)
• Kadrovski informacijski sistem (metapodatki)
• Elektronska evidenca prisotnosti na delu z obračunom plač (metapodatki)
• Evidenca osnovnih sredstev (metapodatki)
Ceniki (metapodatki)

2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sporočila za javnost (na spletni strani podjetja)
• Obvestila na zadnji strani računov za storitve ali priložena k računom
• Ostala obvestila uporabnikom,
• Obrazci na spletni strani podjetja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
• pisno ali v elektronski obliki na naslova elektronske pošte eva.filejrudman@komunala-nm.si

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu zakona omenjenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Uredba v 19. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Stroške posredovanja informacij javnega značaja so določeni v 16., 17. in 18. členu predmetne uredbe.

4. PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ponovna uporaba informacij javnega značaja:
Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih od 20. do 26.

5. SEZNAM NAJPOGOSTJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

• informacije o ravnanju z odvečnim odpadnim blatom,
• informacije o evidencah dejavnosti obdelave na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov,
• informacije o investicijskih vlaganjih v infrastrukturo,
• informacije o lastništvu, datumu, postopkih in dokumentaciji vodovodnih in kanalizacijskih priključkov.

 6. STROŠKOVNIK

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja je izdelan stroškovnik, na podlagi katerega zaračunavamo materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije.

Uporablja se enotni stroškovnik, ki je objavljen v 17. členu te Uredbe:

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je organ nabavil USB-ključek,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Cenik velja od 10. 1. 2018 do spremembe cenika v Uredbi.