• Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Katalog

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

Odgovorna uradna oseba:

Gregor Klemenčič, direktor podjetja

Datum prve objave kataloga:

02.11.2004

Datum zadnje spremembe:

1.11.2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.komunala-nm.si

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen tudi na sedežu podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. v tiskani obliki.

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Komunala Novo mesto d.o.o. je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za opravljanje preko 50 dejavnosti, med katerimi so najpomembnejše predvsem zbiranje,čiščenje in distribucija vode, dejavnosti javne higiene,ravnanje z odplakami, ravnanje z odpadki, čiščenje okolja, zbiranje in odvoz odpadkov, dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov, ravnanje z nevarnimi odpadki, pogrebna in pokopališka dejavnost...

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Delo Komunale Novo mesto d.o.o. je organizirano v naslednjih področjih in službah:

 • Direktor podjetja Gregor Klemenčič,
 • Poslovni direktor Stanislav Galič,
 • Sektor vodooskrba (Istok Zorko),
 • Sektor odvajanje in čiščenje odpadnih vod (Simon Lukšič),
 • Sektor splošna komunala (Simon Štukelj),
 • Sektor tehnične podpore,
  • Služba za investicije (Andrejka Gorše),
  • Služba za geoinfomatiko (Jernej Bevc),
  • Služba nabave – avtopark (Darko Pernek),
  • Služba za soglasja in priključke (Franc Gnidovec),
 • Sektor ekonomika (Darinka Redling),
  • Služba za finance in računovodstvo (Marjetka Špringer),
  • Služba za plan in analize (Kristina Ficko),
 • Služba za informatiko (Marko Udvanc).


2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 Marko Udvanc, Vodja službe za informatiko

 Telefon: 07-3932-460;

  Email: marko.udvanc@komunala-nm.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Zakonodaja v občini Novo mesto
Zakonodaja v občini Šentjernej
Zakonodaja v občini Škocjan
Zakonodaja v občini Dol. Toplice
Zakonodaja v občini Mirna peč
Zakonodaja v občini Žužemberk
Zakonodaja v občini Straža
Zakonodaja v občini Šmarješke Toplice

Predpisi lokalnih skupnosti

Zakonodaja v občini Novo mesto
Zakonodaja v občini Šentjernej
Zakonodaja v občini Škocjan
Zakonodaja v občini Dol. Toplice
Zakonodaja v občini Mirna peč
Zakonodaja v občini Žužemberk
Zakonodaja v občini Straža
Zakonodaja v občini Šmarješke Toplice

Zakonodaja Javna naročila

Predpisi EU

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

1. Izdaja soglasij:

Projektni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod in kanalizacijo :

· Vloga

· Lokacijska informacija pristojne občine

Soglasje k projektni dokumentaciji:

· Pregled izdanih projektnih pogojev ter izdaja pozitivnega ali negativnega soglasja.

Izdelavasmernice

Izdaja soglasja

Priključitev na javni vodovod in kanalizacijsko omrežje:

· stanovanjska hiša, stanovanjske enote v bloku, počitniške hiše, zidanice

o Potrebno predložiti:

 - gradbeno dovoljenje,

 - izjava oz. potrdilo pristojne občine o poravnanih obveznostih do nje,

 - skleniti s Komunalo pogodbo za priključitev (voda, kanalizacija) ter plačati obvezni prispevek pred priključitvijo (glej Ceniki).

 

 -  industrijski in poslovni objekti, trgovski, gostinski, obrtni ter kmetijski objekti, objekti družbene dejavnosti,objekti proizvodne dejavnosti, ki rabijo vode za tehnološke namene

Potrebno predložiti:

- gradbeno dovoljenje, predložiti projekt PGD (dvižni vodi),

- izjavo oz. potrdilo pristojne občine o poravnanih obveznostih do nje,

- skleniti s Komunalo pogodbo za priključitev po izračunu (Ur. list RS, št. 115/2000 in sicer TARIFNI PRAVILNIK)

 

Predpisi:

· ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV - Uradni list RS, št. 110-5387/2002 z dne 18. decembra 2002.Z

· ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP) - Uradni list RS, št. 80-3777/99 z dne 1.10.1999, 70-3310/00 z dne 8.8.2000.

· Tehnični pravilniki in odloki za vodovod in kanalizacijo šestih občin. Vsi tehnični pravilniki in odloki so objavljeni v Uradnem listu RS.

 

2. Javna naročila:

§ Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 39/00, 102/00 in 02/04)

§ Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS št. 130/03),

§ Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS št. 25/04)

§ Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS št. 71/99)

§ Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list št. 14/03)

§ Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 44/04)

§ Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS št. 86/01)

§ Pravilnika o ugotovitvi kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS št. 33/04)

§ Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil malih vrednosti (Uradni list RS št. 84/04)

 • Navodilo o oddaji JN malih vrednosti (notranji akt, ki pa je trenutno v fazi potrditve)

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

§ Seznam odjemnih mest

§ Seznam vodnih črpališč

§ Seznam vodohranov

§ Seznam čistilnih naprav

§ Seznam ekoloških otokov (za ločeno zbiranje odpadkov)

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

§ Ceniki (link ceniki)

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Stroškovnik iz 36.člena ZDIJZ

Urniki odvozov odpadkov za leto 2013

Urniki odvozov odpadkov za leto 2014

Monitoring pitne in odpadne vode 2013

 

 

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

§ Za dostop do informacij javnega značaja preko spleta potrebujete spletni brskalnik, brezplačni program Adobe Reader.

§ Fizično se vsi dokumenti in informacije javnega značaja nahajajo na sedežu podjetja in so dostopni v času uradnih ur v sobi 47. Vlogo za zahtevo po informaciji lahko prosilec vloži ustno ali pisno preko vnosnega obrazca.

§ Za ljudi s posebnimi potrebami so vse zahtevane informacije javnega značaja prilagojene v obliko, ki je v skladu s 13. členom uredbe.

§ Stroškovnik iz 36.člena ZDIJZ

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.