• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Kakovost

 

KAKOVOST ZA ZADOVOLJNE UPORABNIKE
 
Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce.

Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju in vedno prisluhnemo potrebam kupcev. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v storitvene dejavnosti.

Osnovna načela politike kakovosti in varovanja okolja: (prenesite PDF izvod)

 

◾identiteto in razvoj podjetja izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj delovanja našega podjetja, usmerjenega v kulturo bivanja in življenja nasploh
◾izvajanje storitev sklano z izpolnjevanjem zakonske in druge regulative na področju varovanja okolja
◾stalno usposabljanje in izobraževanje naših zaposlenih
◾redno spremljanje doseganje zastavljenih ciljev
◾zagotavljanje proizvodov in storitev, ki ustrezajo zahtevam uporabnika, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in možnostjo ekonomične uporabe,
◾okoljsko odgovorno ravnanje
◾dosledno upoštevati okoljevarstvene smernice podjetja
◾skrb za sodobno opremo in njeno vzdrževanje
◾racionalno gospodarjenje s svojimi viri in surovinami ter nenehno prizadevanje zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti podjetja
◾vsem zaposlenim zagotavljati varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne vire
◾varovati podatke uporabnikov naših storitev

Zastavili smo si naslednje cilje:

•vzpostavili, vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001

•za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.

Kakovost

Pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje

Komunala Novo mesto d.o.o., je meseca julija 2013, prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje (DPP), ki predstavlja orodje za učinkovitejše in kakovostnejše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. S tem je podjetje stopilo na pot spremembe organizacijske
kulture in se zavezalo vpeljati izbrane ukrepe za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Podjetje se je z izvedbenim načrtom zavezalo, da bo v obdobju treh let implementiralo 12 ukrepov.

Na podlagi pozitivne ocene revizorskega poročila, nam je 21.10.2016, revizorski svet izdal sklep o prejemu polnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP). Podjetje bo poleg obstoječih ukrepov (komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, otroci v podjetju, izdelava brošure, ustanovitev tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, novoletno obdarovanje otrok), v obdobju naslednjih treh let, uvedlo še tri nove ukrepe: otroški časovni bonus – možnost koriščenja prostega delovnega dne za udeležbo na informativnem dnevu otroka v 9. razredu osnovne šole, korporativno prostovoljstvo in pozornost do zaposlenega ob rojstnem dnevu.

Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja je velik izziv sodobne družbe. To še posebej velja za današnji čas, ko zaradi poklicnih obremenitev vedno več časa preživimo na delovnem mestu. Podjetje se zaveda, da prednost družini prijaznega pristopa za zaposlene pomeni povečanje motivacije za delo, večjo pripadnost podjetju, večje zadovoljstvo in ublažitev stresa, posledično pa tudi zmanjšanje stroškov, ki so povezani s fluktuacijo zaposlenih ter hkrati povečanje ugleda podjetja v širši javnosti. Sprejem novih ukrepov in ohranitev certifikata bo imel na zaposlene dolgoročne pozitivne učinke, saj bo omogočal tudi v prihodnje lažje usklajevanje družinskih obveznosti in dela.

November, 2016

»DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE«

Komunala Novo mesto d.o.o., je junija 2013 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Komunala se je s prejemom certifikata „Družini prijazno podjetje“ pridružila družbi uglednih slovenskih podjetij in ustanov, ki s kakovostnim delovnim okoljem za zaposlene dolgoročno krepijo svoj razvojni potencial in konkurenčnost.

Certifikat Družini prijazno podjetje v naše podjetje prinaša večje zavedanje o tem, da je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zelo pomembno, saj so tako zaposleni lahko zadovoljni v službi in v zasebnem življenju in zato bomo v prihodnje temu področju posvečali še več pozornosti.Za sprejetje osnovnega certifikata „Družini prijazno podjetje“ smo v Komunali sprejeli štiri obvezne in osem dodatnih ukrepov, ki so tako zastavljeni, da so ugodni tudi za ostale zaposlene – brez družin. Med obveznimi ukrepi pri obravnavi družini prijaznega podjetja so: komuniciranje z zaposlenimi, komunikacija z zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, izobraževanje vodij na področju usklajevanje dela in družine. Med osmimi neobveznimi ukrepi, ki jih je podjetje uveljavilo pa so: fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, otroški časovni bonus – vstop v šolo, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, otroci v podjetju, izdelava brošure, ustanovitev tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, novoletno obdarovanje otrok.

Podjetje si bo prizadevalo, da bodo ukrepi resnično zaživeli med zaposlenimi in postali del organizacijske kulture. Kot družbeno odgovorno podjetje se podjetje zaveda, da so naši zaposleni najpomembnejši del organizacije. Njihova mnenja, stališča, predlogi in tudi težave so pomembni. S skupnim prizadevanjem za uresničevanje zaposlenim prijazne organizacijske politike bomo zagotovili pogoje za lažje usklajevanje družinskih in poslovnih obveznosti vseh nas.

Na podlagi uspešnega izbora ukrepov smo 5. julija 2013 prejeli osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Zdaj je pred nami triletno obdobje uresničevanja sprejetih ukrepov in poročanje o napredku. Ob koncu obdobja sledi zunanja revizija, ob pozitivni oceni pa tudi prejem polnega certifikata »Družini prijazno podjetje«.

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

junij, 2013

Prenosi

Prenesite si:

Politika kakovosti