Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

JAVNA DRAŽBA

PRODAJA RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47713- ZDU-1G, 50/14, 90714 – ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa komisije za odpis in odprodajo osnovnih sredstev, z dne 5.3.2021, objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (matična številka: 5073120000, ID št. Za DDV: SI 13503766).
Javno dražbo bo vodila pristojna komisija, imenovana s strani direktorja podjetja.

2. PREDMET PRODAJE, IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA IN VIŠINA VARŠČINE
2.1 Premičnina oziroma rabljena vozilo je razvidno iz priloge 1 te objave:
- vrsta in opis vozila, tehnični podatki, registrska številka, leto izdelave, številka šasije in izklicna cena so razvidni iz priloge te objave.
2.2 Ogled predmeta javne dražbe:
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo je možen na dvorišču sedeža Komunale Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, od 6.00 ure do 14.00 ure.
2.3 Višina varščine in višanje izklicne cene:
Ponudniki morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, ki vsebuje DDV, na transakcijski račun Komunale Novo mesto d.o.o., SI56 03150 1000002272 pri SKB banki d.d., sklic na št. SI 99 in namen: varščina in navedba dražbene št. in tip vozila, razvidne iz priloge.
Z vplačilom varščine se ponudnik obveže, da bo pristopil k javni dražbi in sprejme razpisne pogoje javne dražbe. Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju štela v kupnino ali bo zadržana, v primerih določenih v nadaljevanju. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 7 dni po opravljeni javni dražbi.
Vplačana varščina se zadrži:
- če ponudnik, ki je vplačal varščino, ne pristopi k javni dražbi,
- če uspešni dražitelj ne bo sklenil pogodbe v roku, ki je določen za sklenitev,
- če uspešni dražitelj po podpisu pogodbe ne plača kupnine.

2.4 Najnižji znesek višanja draženih predmetov:
- za predmet javne dražbe je najnižji znesek višanja 100,00 €.
3. ROK SKLENITVE POGODBE:
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem takoj po končani javni dražbi oz. v 15-ih dneh po končani javni dražbi.
4. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:
Kupec poravna kupnino na podlagi sklenjene pogodbe in izstavljenega računa prodajalca po končani dražbi, za vozila in opremo večje vrednosti pa najpozneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe in izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. SODELOVANJE NA JAVNI DRAŽBI IN NJENI POGOJI (način, mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov):
Na javni dražbi lahko sodelujejo le ponudniki, ki bodo predložili dokumente v zaprti ovojnici do datuma in ure javne dražbe na naslov Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo podjetja.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: » Ne odpiraj – navedba predmeta na dražbi«. Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. Zainteresiran ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, in ne bo prispela do organizatorja javne dražbe, ta za to ni odgovoren. Dokumentacija, ki ne bo pravočasno prispela k organizatorju javne dražbe se bo v neodprti kuverti vrnjena ponudniku.
Na javni dražbi lahko sodelujejo le ponudniki - pravne in fizične osebe, katerih popolni dokumenti bodo prispeli k organizatorju javne dražbe v roku določenem v prvem odstavku te točke. Na javni dražbi lahko sodelujejo tisti, ki bodo do roka, ki je naveden v tej točki, priložili naslednje dokumente:
a. potrdilo o vplačani varščini, iz katere je razvidna dražbena številka in TRR za morebitno vračilo varščine (potrdilo o plačilu varščine se lahko predloži še na sami dražbi);
b. pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik ponudnika,
c. kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe, samostojne podjetnike ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb;
Priložiti je potrebno tudi davčno številko oziroma ID-številko za DDV, matično številko in telefonsko številko.
Predmeti prodaje bodo prodani po načelu videno kupljeno, pri čemer se šteje, da dražitelj ob pristopu k javni dražbi pozna predmet dražbe, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane. Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku. Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva in druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo plača kupec (stroški nalaganja na prevozno sredstvo, stroški prevoza…).
Kupec vozila ne sme uporabljati z oznakami oziroma logotipi Komunale Novo mesto d.o.o. in mora predmet nakupa odstraniti takoj po podpisu pogodbe in plačilu kupnine.
Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali navedenih pogojev, bodo po odločitvi komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.
6. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA DRAŽITELJA
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi.
Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje prodan za izklicno ceno.
Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
Če sta dražitelja dva ali jih je več, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša cene.
7. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE.
Javna dražba bo potekala dne 30.07.2021, na sedežu podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, v sejni sobi podjetja ob 13.00 uri.
8. USTAVITEV POSTOPKA
Prodajalec si pridržuje pravico da lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje v celoti ali delno ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški – varščine brez obresti.
9. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE IN JAVNI DRAŽBI:
Pravila javne dražbe:
- dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti najmanj dveh članov komisije,
- dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
- na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo , ki je predmet dražbe,
- dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zapored ponovi najvišjo ponujeno ceno,
- dražba je uspešna tudi, če se je udeleži en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za predmet dražbe, pri tem predsednik komisije trikrat zapored ponovi izklicno ceno kot ponujeno ceno.
Dodatne podrobnejše informacije o javni dražbi lahko interesenti dobijo na tel. št. 07/39 32 570, v času ali na elektronskem naslovu: darko.pernek@komunala-nm.si .
Ta objava se objavi na spletni strani in oglasni deski Komunale Novo mesto d.o.o..

Dokumenti za prenos

Tagi:
Oceni članek:
5.0

x
hd film izle