Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

SRI izvaja dela in naloge:

 • v okviru obvezne gospodarske javne službe,
 • v okviru tržnih dejavnosti in
 • po javnih pooblastilih.

 DELA IN NALOGE V OKVIRU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (GJS)

 

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru obvezne GJS na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter področja splošne komunale izhajajo iz sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja GJS. Ključni predpisi so tudi občinski odloki in tehnični pravilniki ter veljavnimi akti podjetja. Z vidika del in nalog v okviru GJS je ključno usklajeno sodelovanje z občinami, kot lastnicami infrastrukture, z namenom doseganja skupnih ciljev – kvalitetna in zanesljiva oskrba prebivalcev s storitvami GJS, ki so v naši pristojnosti.

 

S tega področja so naloge SRI predvsem:

 

Ø Načrtovanje razvoja komunalne infrastrukture;

Ø Sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij;

Ø Sodelovanje pri pripravi načrtov razvojnih programov;

Ø Sodelovanje pri realizaciji načrtov razvojnih programov;

Ø Priprava predlogov planov novih investicij s predlogi planov investicijskega vzdrževanja;

Ø Vodenje postopkov prijav priključitev objektov na javno vodovodno infrastrukturo;

Ø Izvajanje komercialnih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj;

Ø Izvajanje arhivarskih del v okviru podjetja ter v okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj;

Ø Upravljanje in vzdrževanje lastnih poslovnih objektov;

Ø Vodenje investicij gradenj v okviru investicijskih vzdrževanj;

Ø Vodenje investicij izdelav projektnih dokumentacij v okviru investicijskih vzdrževanj;

Ø Izdelava projektnih dokumentacij v okviru investicijskih vzdrževanj;

Ø Izvajanje gradbenega nadzora v okviru investicijskih vzdrževanj;

Ø Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo JKI

Ø Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na obstoječo JKI.

 

 

DELA IN NALOGE V OKVIRU TRŽNE DEJAVNOSTI

 

Dela in naloge, ki jih SRI izvaja v okviru tržnih dejavnosti so pomembne najmanj z naslednjih vidikov:

 

 • Kot upravljavec JGI na območju posameznih občin, po izgradnji JGI, le to prevzemamo v poslovni najem in upravljanje, zato je zelo pomembno, da je SRI aktivno vključen v proces načrtovanja in izgradnje GJI. Za objekte, pri katerih kot upravljavec aktivno sodelujemo, zagotavljamo najvišjo možno raven kvalitete izvedbe, kar z drugimi besedami pomeni,  da posamezne občine, kot lastnice GJI prejmejo v last, obenem pa tudi mi kot upravljavec v poslovni najem in upravljanje kvalitetno GJI, ki bo zanesljivo, varno in ekonomično delovala vso svojo predpisano življenjsko dobo. Na osnovi konkretnih investicij lahko žal ugotovimo, da je med investicijo, pri kateri smo kot upravljavec aktivno vključeni, in investicijo, ki se izvaja brez našega sodelovanja, zelo velika razlika, predvsem v smislu kvalitete. Predvsem gre tu za vprašanje kvalitete izvedbe komunalnih vodov ter v smislu kvalitete vgrajenega materiala, kvalitete izvedbe posameznih del in tehničnih karakteristik, ki jih mora novozgrajeno omrežje izpolnjevati.
 • Z izvajanjem dela in nalog, ki jih SRI izvaja v okviru tržne dejavnosti, realiziramo dodatne prihodke s katerimi zagotavljamo velik delež samo financiranja SRI.

 

S tega področja so naloge SRI predvsem:

Ø Vodenje investicij gradenj novih investicij;

Ø Vodenje investicij izdelav projektnih dokumentacij za nove investicije;

Ø Strokovna pomoč pri vodenju investicij gradenj novih investicij;

Ø Strokovna pomoč pri vodenju investicij izdelav projektnih dokumentacij za nove investicije;

Ø Izdelava projektnih dokumentacije za nove investicije;

Ø Izvajanje gradbenega nadzora pri novih investicijah;

Ø Izvajanje komercialnih del v okviru novih investicij;

Ø Izvajanje arhivarskih del v okviru izvajanja novih investicij;

Ø Spremljanje razpisov in priprava vlog za pridobivanje finančnih sredstev;

Ø Urejanje zemljiških zadev v smislu pridobivanja pravice graditi;

Ø Izdelava strokovnih in tehničnih gradiv za potrebe izvedbe upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije;

Ø Izvajanje upravnih in administrativnih postopkov, vezanih na nove investicije.

 

 

DELA IN NALOGE V OKVIRU JAVNIH POOBLASTIL

 

SRI izvaja tudi dela in naloge, ki so podjetju, z odloki, prenesena v obliki javnih pooblastil.

 

Pravne podlage za opravljanje navedenih storitev so:

 • Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)
  Ur.l. RS, št.
  24/2006 in novele
 • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) Ur.l. RS, št. 33/2011
 • Zakon o državni upravi (Ur. l. RS; 52/02 in novele) 
 • Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/1993 in novele)
 • Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 in novele)

 

Javno pooblastilo je pooblastilo države ali občine subjektu, ki je statusno samostojen in organizacijsko ni vključen v državno ali občinsko upravo, za opravljanje nalog uprave.

 

Namen podelitve javnega pooblastila je zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost ter nevtralnost izvajanja upravnih nalog. Javno pooblastilo se zaupa subjektom, ki so strokovno usposobljeni oziroma kadrovsko in tehnično opremljeni za izvajanje določene upravne naloge.

 

Javno pooblastilo pomeni v svojem bistvu po klasični opredelitvi prenos dela oblasti s hierarhično obvladljivih struktur na organizacije izven državne uprave ali celo javnega sektorja.

 

Na osnovi javnih pooblastil podjetje tako izdaja splošne akte o določenih vprašanjih ter  odloča v upravnih zadevah o določenih pravicah in sicer z izdajo projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj, zato deluje kot upravni organi po 1. členu ZUP. Zato je nujno vrednostno pogojen. Pri izvajanju javnega pooblastila imajo kot nosilke slednjega pravice in dolžnosti občinske uprave.

 

Ker navedenih nalog, zaradi dejstva, da ne gre za opravljanje GJS, in zaradi pravil o oblikovanju cen ni mogoče financirati iz cen storitev GJS, morajo občina izvajalcu zagotavljati potrebna sredstva za izvedbo del.