• Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi
Navodilo o postopku uveljavljanja pravice do pogrebnine in posmrtnine

S 1.1.2014 Zakon o socialno varstvenih prejemkih ureja pogrebnino in posmrtnino kot posebno obliko pravice do izredne denarne socialne pomoči, o kateri odloča center za socialno delo (v nadaljevanju CSD). Ta pravica je vezana na upravičenost do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali na dohodkovni položaj posameznika. Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.

Pravici se uveljavlja na Vlogi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47(.pdf) Družinski član lahko za pokojno osebo vlogo vloži pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

Obvezne priloge k vlogi:

Podpisani vlogi mora stranka priložiti:

 • dokazilo o smrti (če podatek ni vpisan v matični register o smrti),
 • predračun o višini stroškov pogreba oziroma originalni račun za opravljeni pogreb
 • izpis prometa na vseh bančnih računih vlagatelja in ostalih polnoletnih družinskih članov za zadnje 3 mesece
Pogrebnina

Pogrebnina je namenjena za pokrivanje stroškov pogreba in trenutno znaša 530,44 EUR.

Pogoji za upravičenost

Pogoji za uveljavljanje pogrebnine so naslednji:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec, zunajzakonski partner, otroci, pastorki pokojne osebe, starši pokojne osebe, oziroma oseba, s katero eden izmed staršev pokojne osebe živi v zunajzakonski skupnosti)
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v R Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime)in je bil na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženje se pri tem ne ugotavlja) ne presega višine 606 EUR za samsko osebo oziroma 909 EUR za družino.

Nakazilo pogrebnine:

Pogrebnina se nakaže:

 • na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan,
 • z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine. Pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice.

Posmrtnina

Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 265,22 evrov. Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

 Pogoji za upravičenost

Pogoji za uveljavljanje posmrtnine so naslednji:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka
 • ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Nakazilo posmrtnine:

Posmrtnina se nakaže:

 • na osebni račun stranke (upravičenca) v denarju