• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi
Mala čistilna naprava
Veljavna zakonodaja (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Ul. RS, št. 98/2007, 30/2010) zahteva na območjih, kjer ne bo zgrajena javna kanalizacija, izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav ali nepretočnih - neprepustnih greznic. Lastniki obstoječih stavb morajo na svoje stroške zagotoviti čiščenje komunalnih odpadnih vod v mali komunalni čistilni napravi (MKČN) ali zbiranje v nepretočni greznici najpozneje do konca leta 2015 na prispevnem območju občutljivega območja, na vplivnem območju kopalnih voda in vodovarstvenem območju. Na vseh ostalih območjih pa do konca leta 2017.
V nadaljevanju je nekaj uporabnih informacij za pomoč pri urejanju MKČN.

Lahko pa nas pokličete na tel. 07 39 32 467 (Andrej Štepec) ali na tel. 07 39 32 750 (Bernardka Cimrmančič) oz. pišete na elektronski naslov:  andrej.stepec@komunala-nm.si ali bernardka.cimrmancic@komunala-nm.si


VGRADNJA MKČN
a) Pred vgradnjo
Uporabnik je dolžan pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ul. RS, št. 98/2007, 30/2010) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ul. RS, št. 54/2011). Za več podrobnosti o potrebnih soglasjih in izjavah pred izgradnjo MKČN kliknite tukaj.
b) Seznam MČN, ki imajo ustrezno dokumentacijo

Pred nakupom MKČN preverite pri različnih ponudnikih dokumentacijo o MKČN (CE oznako, izjavo o skladnosti, navodila za vgradnjo, navodila za obratovanje in vzdrževanje), zagotavljanje servisa in rezervnih delov, strokovna pomoč, investicijske stroške, obratovalne stroške, način nadzora delovanja MKČN, reference proizvajalca in prodajalca. V pomoč je na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije objavljen seznam MKČN, ki izpolnjujejo kriterije, in sicer na

http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005

Seznam ni končen in se bo dopolnjeval s prejemom ustrezne dokumentacije od dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN.
c) Po vgradnji
Lastnik MČN je po izgradnji le-te dolžan posredovati podatke o MKČN izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Komunala Novo mesto). Posreduje jih na obrazcu (Podatki o mali komunalni čistilni napravi).


NAVODILA ZA RAVNANJE Z MČN
Ko je mala čistilna naprava vgrajena, jo je potrebno primerno vzdrževati. Pripravili smo nekaj priporočil, kako primerno skrbeti za MČN, da bo dobro delovala. Za podrobnosti kliknite tukaj.