Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO V KOMUNALI NOVO MESTO D.O.O.

Temeljna naloga Komunale Novo mesto d.o.o. je oskrba porabnikov na območju Mestne občine Novo mesto, občine Šmarješke Toplice, občine Straža, občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk z storitvami gospodarskih javnih služb v skladu z odloki o posamezni gospodarski javni službi v posamezni občini.

Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki jih občine opredelijo kot izbirne gospodarske javne službe. 

Komunala Novo mesto d.o.o. opravlja naslednje obvezne in izbirne gospodarske javne službe ( v posamezni občini v skladu z odlokom):

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnim odpadki,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • urejanje javnih tržnic,
 • urejanje javnih sanitarij,
 • urejanje javnih parkirišč in javnih površin.

Poleg zgoraj naštetih dejavnosti obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, pa Komunala Novo mesto d.o.o. v posameznih občinah opravlja še nekatere tržne dejavnosti na področju oskrbe s pitno vodo (izdelovanje vodovodnih priključkov, gradbena dela za investicije,….) ter kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, lovilcev maščob, čiščenje kanalizacij).